BAN LÃNH ĐẠO

LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG

Trong suốt quá trình phát triển, DTCons luôn luôn chú trọng vào công tác đào tạo, tuyển dụng và các chính sách đãi ngộ để xây dựng được lực lượng lao động có phẩm chất đạo đức tốt, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ và chuyên nghiệp cao.