CÁC VỊ TRÍ ĐANG TUYỂN DỤNG

ID

Vị trí

SL

Hạn nộp

Địa chỉ

01

–/–/2020

Long An, Bình Dương

02

–/–/2020

Hồ Chí Minh, Long An

03

–/–/2020

Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương

04

–/–/2020

Hồ Chí Minh

05

–/–/2020

Hồ Chí Minh

06

–/–/2020

Hồ Chí Minh, Hải Dương, Đồng Nai

07

–/–/2020

Hồ Chí Minh

08

–/–/2020

Hồ Chí Minh

09

–/–/2020

Hồ Chí Minh

10

–/–/2020

Hồ Chí Minh

11

–/–/2020

Hồ Chí Minh

12

–/–/2020

Hồ Chí Minh

13

–/–/2020

Hồ Chí Minh

14

–/–/2020

Hồ Chí Minh

15

–/–/2020

Hồ Chí Minh

16

–/–/2020

Hà Nội

17

–/–/2020

Hồ Chí Minh

18

–/–/2020

Hồ Chí Minh

19

–/–/2020

Hồ Chí Minh

20

–/–/2020

Hồ Chí Minh