Hình ảnh từ buổi học “Đào Tạo Công Tác PCCC Năm 2018”

Cán Bộ Giảng Dạy PCCC
Nhân Viên Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Định Tân