Dự án: Nhà máy sản xuất Giầy TBS Thoại Sơn, An Giang
Địa điểm: Huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
Năm thực hiện: 2017-2018