Dự án: Nhà máy sản xuất lốp ô tô du lịch công suất 2.000.000 lốp/năm

Địa điểm: Huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Năm thực hiện: 2017 – 2018