Dự án: Nhà xưởng Chấn Hưng Gia

Địa điểm: KCN Đồng An 2, Bình Dương

Năm thực hiện: 2017-2018