Dự án: Nhà máy Dệt KANG NA giai đoạn 1 (2013), 2 (2015)

Địa điểm: KCN Long Giang, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

Hiện trạng: Giai đoạn 1 và 2 — đã hoàn thành